Mô tả danh mục bộ bàn ghế
Thông thường mô tả này không được sử dụng trong các giao diện, tuy nhiên có vài giao diện có thể hiển thị mô tả này.
Thông thường mô tả này không được sử dụng trong các giao diện, tuy nhiên có vài giao diện có thể hiển thị mô tả này.